Civilsamhället och demokratin

Forum idéburna organisationer med social inriktning
Publicerat av: Anton Aslander
bild på ett bowlingklot på en bowlingbana

I en tid då det demokratiska utrymmet hotas på flera nivåer är vikten av synliggöra civilsamhällets bidrag och roll i demokratin större än någonsin. Med fokus på civilsamhällets värde, möjligheter och utmaningar i demokratin lanserar därför Forum skriften ”Civilsamhället och demokratin – en introduktion till hur civilsamhället bidrar till en stark demokrati". Skriften ger en överblick över civilsamhällets roll i demokratin historiskt och i dag och innehåller även en genomgång av några av de förslag till demokrativillkor som finns.

Det finns ett brett stöd för att värna civilsamhällets demokratiska utrymme. Samtidigt har det börjat föras en allt mer intensiv debatt om organisationer och själva föreningsfriheten som hot mot demokratin, och om vikten att säkerställa att exempelvis skattemedel inte används för att finansiera sådana hot. En av åtgärderna har varit att införa tydligare demokrativillkor i all statlig bidragsgivning, något som också har efterfrågats av civilsamhället själva, bland annat för att garantera rättssäkerheten och förutsägbarheten i krav och kontroller. Men också för att öka det demokratiska utrymmet i förhållande till organisationer som sprider hat och hot.

Det finns en risk att fel utformade demokrativillkor försvagar civilsamhällets organisationer. Därför behöver vi regler som är lika för alla, som på alla nivåer kan tolkas och användas på ett likabehandlade och rättssäkert sätt och som främjar självständigheten och mångfalden i civilsamhället. Forum har i skriften gått igenom några av de förslag som finns nu, och förhoppningen är att skriften ska kunna fungera som underlag för diskussion och självreflektion och till nytta för bidragsgivare och andra beslutsfattare.

”Vi i civilsamhället måste sannolikt bli bättre på att synliggöra civilsamhällets organisationers positiva bidrag till demokratin framöver. Varje demokratisk förening och organisation i det svenska civilsamhället har sin egen särart och utgör en unik bit i den stora demokratimosaik som sammantaget bildar en av världens starkaste demokratier”, säger Patrik Schröder, ordförande, Forum.